Cirkulär ekonomi: En guide till begreppet och hur det funkar

I framtidens ekonomiska system behöver mycket förändras. Låt oss ta en närmare titt på hur cirkulär ekonomi fungerar och varför det kan vara oerhört viktigt i vårt arbete mot en hållbar omställning.

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är inte bara ett begrepp - det är ett levnadssätt. Det handlar om att bryta loss från den traditionella linjära ekonomin där vi förbrukar och slänger, och istället skapa en kretsloppsbaserad modell där resurser återanvänds och återvinns i en oändlig loop. Produkter, tjänster och affärsmodeller designas med hänsyn till planeten, människor och företag, vilket skapar en hållbar ekonomi för framtiden.

Hur fungerar cirkulär ekonomi?

I den cirkulära ekonomin övergår vi från att vara ägare till att vara användare av produkter och tjänster. Istället för att köpa och konsumera, hyr vi, delar vi och återanvänder vi. Produkter designas för att vara hållbara och enkelt kunna lagas, uppgraderas och återvinnas. Genom cirkulära affärsmodeller och innovativa infrastrukturer minimeras avfallet och resurserna används effektivt.

Bygg motståndskraft genom mångfald

I en värld som ständigt förändras är mångfald och flexibilitet nyckeln. Genom att prioritera modularitet och anpassningsförmåga kan produkter och material användas under längre tid och behålla sitt värde trots förändrade trender och behov.

Tänk i system

För att skapa verklig förändring måste vi tänka i helhetssystem. Genom att förstå hur olika delar av ekonomin påverkar varandra kan vi minimera risker och maximera möjligheter för en hållbar utveckling.

Samarbeta för en hållbar framtid

Cirkulär ekonomi handlar inte bara om individuella handlingar, det handlar om att skapa samarbeten och industriella symbioser. Genom att samarbeta mellan olika industrier kan vi minska avfallet och maximera resurseffektiviteten.

Målet är en hållbar utveckling

Slutligen är målet inte att cirkulera så mycket som möjligt, utan att bidra till en hållbar utveckling. Cradlenet är en organisation som arbetar globalt med cirkulär ekonomi, där följer man Ellen MacArthur Foundations definition av cirkulär ekonomi och arbetar för att skapa en bättre framtid för kommande generationer.

Guiden till cirkulär ekonomi

 1. Förstå principerna:
  • Identifiera och förstå de grundläggande principerna för cirkulär ekonomi, inklusive avfallshantering, resurseffektivitet och återvinning.
 2. Översyn av hela systemet:
  • Ta en helhetssyn över produktions- och konsumtionscykeln för att identifiera möjligheter till förbättringar och implementera åtgärder för att minska resursanvändningen och avfallet.
 3. Design för återvinning:
  • Utforma produkter och förpackningar med tanke på återvinningsbarhet och återanvändning. Använd material som är lätta att separera och återvinna.
 4. Förbättra produktlivscykeln:
  • Fokusera på att förlänga produktens livslängd genom reparation, uppgradering och ombyggnad. Främja delningsekonomi och plattformar för att möjliggöra delning och återanvändning av produkter.
 5. Implementera återvinningstekniker:
  • Införliva innovativa tekniker för återvinning och återvinning av material för att minska behovet av nyproduktion och minska avfallet.
 6. Utbilda och engagera intressenter:
  • Utbilda företag, konsumenter och beslutsfattare om fördelarna med cirkulär ekonomi och hur de kan bidra till att främja det genom sina handlingar och beslut.
 7. Främja samarbete och partnerskap:
  • Samarbeta med olika intressenter, inklusive regeringar, företag, icke-statliga organisationer och samhällen för att skapa en gemensam vision och strategi för att främja cirkulär ekonomi.
 8. Mät och utvärdera framsteg:
  • Utveckla mätbara mål och indikatorer för att övervaka och utvärdera framstegen mot att uppnå cirkulär ekonomi-mål. Anpassa strategier och åtgärder baserat på resultaten av utvärderingarna.
 9. Fortlöpande förbättring:
  • Fortsätt att iterera och förbättra strategier och metoder baserat på erfarenheter och lärdomar från tidigare initiativ. Var flexibel och anpassningsbar för att möta nya utmaningar och möjligheter.

Genom att tillämpa dessa principer och metoder kan organisationer och samhällen skapa en mer hållbar och effektiv ekonomi som minskar avfall och främjar resurseffektivitet.

Mer att läsa på Klimatförändring.se

Här kan du läsa mer om gröna investeringar.
Och här har vi en guide till klimatkompensation
cirkulär ekonomi

Video: Cirkulär ekonomi på 1 minut

Hör Marcus Ståhl på Fjällbyrån förklara cirkulär ekonomi på en dryg minut.

vimeo-video-thumbnail

Läs mer om cirkulär ekonomi

Här är några organisationer som aktivt arbetar med cirkulär ekonomi där du kan läsa mer och förhoppningsvis hitta sätt som du själv kan bidra till ökad cirkularitet.

Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation är en ledande organisation inom cirkulär ekonomi. De driver forskning, erbjuder utbildningar och samarbetar med företag och regeringar för att främja övergången till en cirkulär ekonomi.

Hemsida: Ellen MacArthur Foundation

Cradlenet

Cradlenet är en svensk organisation som fokuserar på att utbilda företag, kommuner och politiker i cirkulär ekonomi. De erbjuder utbildningar, workshops och rådgivning för att hjälpa organisationer att integrera cirkulära principer i sin verksamhet.

Hemsida: Cradlenet

Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen med syfte att underlätta och driva på näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi som stärker svensk konkurrenskraft.

Hemsida: Delegationen för cirkulär ekonomi

Circle Economy

Circle Economy är en internationell organisation som arbetar för att främja cirkulär ekonomi genom forskning, policyutveckling och samarbete med företag och regeringar över hela världen.

Hemsida: Circle Economy

The World Economic Forum (WEF) - Circular Economy Initiative

WEF är en internationell organisation som driver olika initiativ för att främja hållbarhet och ekonomisk utveckling. Deras Circular Economy Initiative fokuserar på att främja cirkulär ekonomi genom samarbeten med företag, regeringar och andra intressenter.

Hemsida: WEF - Circular Economy Initiative

 

 

Introduktion till cirkulär business model canvas

Cirkulär Business Model Canvas är ett verktyg som används för att utveckla och analysera affärsmodeller med fokus på cirkularitet och hållbarhet. Liksom det traditionella Business Model Canvas, som utvecklades av Alexander Osterwalder, är Cirkulär Business Model Canvas uppdelat i olika sektioner som hjälper företag att kartlägga och visualisera olika aspekter av sin affärsmodell.

Här kan du ladda ner guiden till cikulär business model canvas

Introduktion till de olika sektionerna

 1. Kundsegment: Här identifieras och beskrivs de olika kundgrupperna som företaget riktar sig till. Det kan inkludera både slutkunder och andra intressenter som påverkas av företagets verksamhet.
 2. Värdeerbjudande: I denna sektion beskrivs vilka produkter eller tjänster företaget erbjuder och vilket värde de skapar för kunderna. I en cirkulär affärsmodell kan detta inkludera aspekter som hållbarhet, återvinning eller delningsekonomi.
 3. Kanal: Här beskrivs hur företaget når sina kunder och levererar sina produkter eller tjänster. Det kan vara genom fysiska butiker, onlineplattformar, partnerskap med andra företag etc.
 4. Kundrelationer: I denna sektion analyseras hur företaget skapar och upprätthåller relationer med sina kunder. Det kan vara genom personlig service, community-engagemang eller digitala interaktioner.
 5. Intäktsströmmar: Här beskrivs hur företaget genererar intäkter genom försäljning av sina produkter eller tjänster. Det kan inkludera olika prismodeller, abonnemang eller försäljning av tilläggstjänster.
 6. Nyckelresurser: I denna sektion identifieras och beskrivs de viktigaste resurserna som företaget behöver för att driva sin verksamhet. Det kan vara fysiska tillgångar, mänskliga resurser, immateriella tillgångar etc.
 7. Nyckelaktiviteter: Här specificeras vilka aktiviteter företaget måste utföra för att skapa och leverera sitt värdeerbjudande till kunderna. Det kan vara produktutveckling, marknadsföring, tillverkning, distribution etc.
 8. Nyckelpartners: I denna sektion identifieras och beskrivs de externa partners eller samarbetspartners som företaget är beroende av för att driva sin verksamhet. Det kan vara leverantörer, distributörer, samarbetspartners för återvinning etc.
 9. Kostnadsstruktur: Här analyseras de olika kostnaderna som är förknippade med att driva företagets verksamhet. Det kan vara kostnader för tillverkning, marknadsföring, personal, logistik etc.

Genom att fylla i varje sektion i Cirkulär Business Model Canvas kan företag få en helhetsbild av sin affärsmodell och identifiera möjligheter för att integrera cirkulära och hållbara principer i sin verksamhet. Det hjälper också företag att förstå hur deras olika affärsdelar samverkar och påverkar varandra, vilket kan leda till mer effektiva och hållbara affärsbeslut.