Klimatkompensation

Här ha vi samlat allt du behöver veta om klimatkompensation samt listat ett flertal företag som erbjuder kvalitativa sätt för dig som företag eller privatperson att kompensera för dina utsläpp. Vi vill också inleda med att klimatkompensation endast är det näst bästa, det bästa är att inte behöva kompensera och därmed inte skapa slitaget från första början.

Allt du behöver veta om Klimatkompensation

Klimatkompensation är en viktig åtgärd för att minska vår påverkan på klimatet genom att kompensera för de växthusgaser som vi inte kan undvika att släppa ut. Det finns flera tillvägagångssätt för att kompensera för utsläpp, och jag ska ge dig en utförlig guide om vad klimatkompensation innebär och hur du kan bidra till att fånga in växthusgaser.

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation är en strategi för att minska nettoeffekten av koldioxidutsläpp genom att investera i projekt som minskar eller fångar in lika mycket koldioxid som du släpper ut. Det handlar om att balansera utsläppen genom att stödja projekt som har en positiv inverkan på miljön och klimatet. Dessa projekt kan vara inriktade på olika områden, inklusive skogsskydd, förnybar energi, energieffektivisering och metoder för att minska utsläpp från jordbruk.

Hur fungerar klimatkompensation?

Klimatkompensation fungerar genom att du beräknar dina egna koldioxidutsläpp, antingen som individ eller som organisation. Detta kan inkludera utsläpp från ditt energiförbrukning, transport, flygresor och andra aktiviteter. När du har en uppskattning av dina utsläpp kan du använda olika metoder för att kompensera dem.

Tillvägagångssätt för att kompensera koldioxidutsläpp

  1. Trädplantering och skogsskydd: Skogar fungerar som naturliga kolsänkor och kan effektivt absorbera koldioxid från atmosfären. Genom att stödja projekt som planterar träd eller bevarar hotade skogsområden bidrar du till att fånga in koldioxid.
  2. Förnybar energi: Investera i förnybar energi, som sol- och vindkraft, genom att köpa gröna energikrediter eller stödja projekt som främjar hållbar energiutveckling. Dessa projekt minskar behovet av fossila bränslen och minskar utsläppen.
  3. Energieffektivisering: Stöd projekt som fokuserar på att öka energieffektiviteten, både inom företag och hushåll. Detta inkluderar installation av energisnåla apparater, bättre isolering och användning av LED-belysning.
  4. Biogas och klimatsmarta jordbruksmetoder: Bidra till projekt som omvandlar organiskt avfall till biogas eller främjar klimatsmarta jordbruksmetoder som minskar metanutsläpp från boskap och risodlingar.
  5. Avfallshantering: Stöd projekt för avfallshantering, inklusive återvinning och minskning av metanutsläpp från deponier.
  6. Klimatutbildning och medvetenhet: Investera i projekt som främjar klimatutbildning och medvetenhet för att inspirera människor att minska sina utsläpp och engagera sig i klimatåtgärder.

Välj en pålitlig klimatkompensationsorganisation

Det är viktigt att välja en pålitlig organisation eller plattform för att kompensera dina utsläpp. Några välkända organisationer som erbjuder certifieringar är  Carbonfund, Cool Effect, och Gold Standard.

Mät din påverkan och justera din livsstil

För att göra klimatkompensation till en meningsfull åtgärd är det viktigt att först minska dina egna utsläpp genom att ändra din livsstil. Det kan inkludera att minska energiförbrukningen, använda kollektivtrafik, köra bränslesnåla fordon och minska köttkonsumtionen.

Sätt att mäta din klimatpåverkan

Ett första steg för att förstå hur du eller ditt företag påverkar klimatet är att kartlägga era utsläpp.

De flesta företag använder GHG-protokollet som är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden. Den används av nationer, organisationer och företag som ett verktyg för att kunna sätta siffror på sina utsläpp.

Om ditt företag inte har interna resurser för att beräkna genererade CO2-utsläpp finns det många företag som erbjuder den typen av rådgivning och tjänster. Flera företag som erbjuder klimatkompensation har också egna enkla CO2-kalkylatorer på sina hemsidor. För många små och medelstora företag är det en väg vi vill rekommendera, det är bättre att göra en uppskattning via ett digitalt formulär som i alla fall ger er en indikation än inte göra det alls.

Sammanfattning

Klimatkompensation är ett värdefullt verktyg för att minska vår klimatpåverkan. Genom att följa dessa steg kan du bidra till att fånga in växthusgaser och samtidigt minska din egen påverkan på klimatet. Det är en viktig del av vårt globala ansvar att bekämpa klimatförändringarna och skydda vår planet för framtida generationer.

Klimatkompensation

Företag som erbjuder klimatkompensation

Vi upplever själva att det är en djungel att försöka första och skilja på olika företag som erbjuder klimatkompensation och hur kvalitativa de olika alternativen är. Här har vi listat några av de företag som vi läst oss till erbjuder bra kvalitativa tjänster för klimatkompensation.

Ecoera

Ecoera är ett svenskt bolag som varit igång länge och erbjuder kvalitativ och certifierad biokolinlagring av Co2. Ecoera riktar sig till företag. Läs mer om Ecoera.

Climate partner

En internationell spelare som erbjuder rådgivning, kartläggning av utsläpp/klimatpåverkan samt driver klimatprojekt som du kan investera i för att kompensera för era utsläpp. Läs mer om Climate partner.

Climate Hero

Climate hero är enenkel tjänst som riktar sig både till privatpersoner och företag. genom Climate hero kan du beräkna ditt klimatavtryck och sedan välja ett av deras klimatprojekt är certifierade av FN och Gold Standard. Det finns flera olika certifieringar men viktigt att du köper av en seriös aktör.

Klimatskoga

Klimatskoga erbjuder företag och hushåll möjligheten att komplettera sitt klimatarbete med kvalitetssäkrade klimatinvesteringar i Sverige. De planterar snabbväxande lövträd i Sverige på mark aom annars inte hade nyttjats. Biomassan från Klimatskogen används till långtidslagring av kol genom produktion av biokol – PyCCS (Pyrogenic carbon capture and storage) för att neutralisera CO2-utsläpp. Läs mer här.

Svensk Kolinlagring

Svensk kolinlagring vill göra jordbruket till en kolsänka. Det gör dem genom att sammanföra svenska jordbrukare med företag som vill köpa kol och på det sättet bidra till jordbrukets omställning. Det finns för mycket kol i luften och för lite kol i marken. Företaget erbjuder klimatkompensation genom en marknadslösning för kolinlagring för jordbrukare och investerare. Här är deras hemsida.