FNs Klimatpanel IPCC och deras klimatrapporter

FN's Kllimatrapport

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change (Mellanstatliga Panelen för Klimatförändringar på svenska) och är en vetenskaplig organisation som bildades av Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) och Världsmeteorologiorganisationen (WMO) 1988. Syftet med IPCC är att utvärdera den senaste forskningen om klimatförändringar och tillhandahålla information till beslutsfattare runt om i världen.

IPCC producerar regelbundet klimatrapporter som sammanfattar den mest aktuella vetenskapen om klimatförändringar. Dessa rapporter sammanställs av tusentals forskare från hela världen och granskas noggrant innan de publiceras. Rapporterna inkluderar information om klimatvetenskap, effekter av klimatförändringar på miljön, samhället och ekonomin, samt möjliga åtgärder för att mildra och anpassa sig till dessa förändringar.

IPCC:s rapporter delas vanligtvis upp i olika delar eller arbetsgrupper

  1. Arbetsgrupp I fokuserar på den vetenskapliga grunden för klimatförändringar, inklusive observationsdata och modellering av klimatsystemet.
  2. Arbetsgrupp II undersöker effekterna av klimatförändringar på miljö, ekonomi och samhälle.
  3. Arbetsgrupp III analyserar möjliga lösningar för att minska utsläppen och anpassa sig till klimatförändringarna genom exempelvis policyförändringar, teknologisk innovation och beteendeförändringar.

IPCC:s klimatrapporter är betydelsefulla då de utgör en vetenskapligt grundad och allmänt accepterad referens för att förstå klimatförändringarnas omfattning, orsaker och potentiella konsekvenser. Dessa rapporter har en stor påverkan på internationell klimatpolitik och bidrar till att vägleda beslutsfattare när det gäller att hantera klimatrelaterade utmaningar.

Här kan du hitta och läsa FN’s Klimatrapporter