Klimatrapport inför COP 28 i Dubai

Photo from COP 27


Det är en sammanfattande översättning på en artikel från UN Climate Change News som släpptes den 14 november 2023. Artikeln rapporterar om en ny analys från Förenta nationernas klimatpanel som visar att nationella klimatåtgärdsplaner fortfarande är otillräckliga för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader celsius och uppnå målen i Parisavtalet.

Även om vissa länder har ökat sina ansträngningar visar rapporten att betydligt mer åtgärder behövs nu för att böja världens utsläppskurva ännu mer nedåt och undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Rapporten betonar att COP28 i Dubai måste vara en tydlig vändpunkt där länder kan öka sina ansträngningar över alla områden och komma på rätt spår för att uppnå Parisavtalets mål. Den första globala översynen vid COP28 är avsedd att informera nästa omgång av klimataktionsplaner enligt Parisavtalet (kända som nationellt fastställda bidrag, eller ’NDCs’) som ska lämnas in senast 2025 för att påskynda åtgärder.

Den senaste vetenskapen från FN:s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) indikerar att växthusgasutsläppen måste minska med 43% före 2030 jämfört med nivåerna från 2019 för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader Celsius vid seklets slut och undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna.

Även om de senaste tillgängliga klimataktionsplanerna implementeras kommer nuvarande åtaganden att öka utsläppen med cirka 8,8% jämfört med nivåerna från 2010. Detta är en marginell förbättring jämfört med förra årets bedömning, som fann att länder var på väg att öka utsläppen med 10,6% fram till 2030 jämfört med nivåerna från 2010.

Rapporten understryker att för att uppnå ett utsläppsmaximum före 2030 måste de villkorliga elementen i klimataktionsplanerna implementeras, vilket till stor del beror på tillgång till förbättrade finansiella resurser, tekniköverföring, tekniskt samarbete och kapacitetsuppbyggnad samt tillgång till marknadsbaserade mekanismer.

Ytterligare en rapport som släpptes av UN Climate Change behandlar långsiktiga strategier för låga utsläpp och indikerar att ländernas växthusgasutsläpp skulle kunna vara cirka 63% lägre år 2050 jämfört med 2019, om alla långsiktiga strategier fullständigt genomförs i tid.

Sammanfattningsvis betonar rapporterna vikten av att öka ambitionen och hastigheten för att uppfylla målen i Parisavtalet, särskilt med tanke på den brådskande tidsramen för att agera mot klimatförändringarna. COP28, som kommer att äga rum i Dubai från den 30 november till 12 december samma år, förväntas vara en avgörande händelse där parterna förväntas åtaga sig att höja sin ambition och agera för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader Celsius.

Läs mer om COP28

Foto: FN, publicerad på Flickr.